Help:Contents/Fayyida Barrefamotta Gubba

Wikipedia irraa
Gara kallatti ce'i Gara barbaadutti ce'i
Faayidaa Barreeffamoota Gubbaa
Kun barreeffamoota gubbaa fuula wiikiipidiyaatti argamaniiti
Log-in yoo tatte tajajilla bayee argachu dandetta
Yoo log-in hin taane kan bakka kanatti argamu log in/create an account kan jedhu qofa, waa'ee kanaa ballinaan ilaaluuf kana bani. Yoo log-in taate garuu kan asii gadii jiranitti argamu
  • Maqaa Fayyadamtootaa - Maqaan ati yeroo log-in taatu akka user name kan keetitti fayyadamte bakka kanatti argama. Kana banuun immoo gara fuula kan kee qofaa ta'etti si geessa. Fuula kana akka fedhii keetti miidhagsuu ni dandeessa. Haa ta'u malee akka namni si barreessuu danda'u gochuu qabda. fakkeenya kiyya ilaali DE.
  • Dubbii kiyya - Kun bakka barreeffama namni si barreesse tartiiba guyyaatiin itti argamu dha.
  • Fedhii kiyya - Waa'ee kana ilaaluuf Fedhii Kiyya bani.
  • Tartiiba-jijjiirama kiyya - Yoo barreeffama tokko barreessitee fixxee booda ilaaluu kan jedhu yoo tuqxe, akka barreeffami sun ilaalcha kan kee jalatti ta'u godha. Kunis jijjiiramni namni biraa barreeffama san irratti godhu hunda beekuu ni dandeetta. Kun immoo kan itti argamu bakka tartibba-jijjiirama kiyya jedhu kanatti. Waa'ee kana ilaaluf kana bani.
  • Keena kiyya - Yoo log-in taatee jiraatte taatee, bakka kana banuun barreeffamoota ati barreessite si agarsiisa. Haa ta'u malee yoo barreeffama tokko log-in osoo hin ta'in barreessitee turte ta'e, barreeffami sun akka keena keetitti hin fudhatamu. Waa'ee kanaa ballinaan ilaaluuf kana bani.
  • log out - Erga barreessitee xumurtee booda log-out gochuu kee hin dedhiin.