Help:Contents/Barressu Jalqabu

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Kitaabota Afaan Oromoo keessaa yeroo jalqabaaf gara Afaan Amaaraatti hiikamee maxxanfame kitaaba 'NUMAANIYAA'dha. Barreessaan kitaaba kanaa Wallaggaa Yuunbarsiitiitti barsiisaafi barreessaa, akkasumas gulaalaa kitaabota hedduu kanta'e Fedhasaa Taaddasaa Guutaati. Afaan Amaaraatti hiikee kanbarreesse immoo Habtaamuu Addunyaa jedhama. Kitaaba kanas maqaa 'ORMAANIYAA' jedhee hojjete. Kun seenaa boonsaafi nama gammachiisudha.

Horaa Bulaa! Taarikuu Xannaa irraa